Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu

 

„Z  KROPLI  DNI POWSZEDNICH TWORZY SIĘ HISTORIA I TRADYCJA SZKOŁY”

 

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu to jedyna na terenie Radomia państwowa szkoła medyczna, z 56- letnią tradycją w kształceniu średnich kadr medycznych.

Powołanie szkoły medycznej w Radomiu w roku 1958, było odpowiedzią na potrzeby regionu. Przez wiele lat szkoła była kuźnią kadr dla potrzeb lecznictwa nie tylko ziemi radomskiej, ale zasilała szeregi pracowników służby zdrowia na terenie całego kraju i poza jego granicami. W okresie półwiecza swojego istnienia, ulegała wielu zmianom, ale systematyczna praca związanych ze szkołą osób, doprowadziła do stworzenia i utrzymania wizerunku szkoły solidnej, wymagającej i twórczej. Zawsze ambitny zespół nauczycieli

i lekarzy, dbał o wysoki poziom kształcenia, czego dowodem są pozycje zawodowe absolwentów.

Brak wykwalifikowanych pielęgniarek odczuwał Radom liczący w 1958 roku 123,1 tys. mieszkańców, a posiadający tylko 340 pielęgniarek, w tym około 180 dyplomowanych. . Wobec niedoboru średniego personelu medycznego, decyzją Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Kielcach i Miejskiego Wydziału Zdrowia w Radomiu powołano w roku 1958 Państwową 2,5 -letnią Szkołę Pielęgniarstwa .

Dzień 11 listopada 1958 roku na trwale zapisał się w historii pielęgniarstwa radomskiego

i szkolnictwa zawodowego.

Dyrektorem szkoły została wówczas pani Jadwiga Szymańska.

 

 

Szkoła medyczna w Radomiu nie zawsze mieściła się tu, gdzie dzisiaj, a więc w budynku przy ulicy Kelles – Krauza 3. Szkołę przenoszono, wyposażano, doposażano, rozbudowywano i modernizowano.

Budynek szkoły medycznej

 

SYMBOLE I CEREMONIAŁ SZKOŁY

W wychowaniu do zawodu, niebagatelną rolę odgrywały uroczystości zawodowe. Do uroczystości tych należały: „ czepkowanie”, „ paskowanie”, ślubowanie uczniów klas pierwszych i pożegnanie absolwentów.

Tradycja „czepkowania” i „paskowania” w szkole pielęgniarskiej symbolizowała pierwszy etap zawodowego wtajemniczenia i uświadamiała symboliczne i prawne znaczenie czepka pielęgniarskiego. Stanowiła doskonały moment do refleksji i zobowiązywała do godnego reprezentowania zawodu pielęgniarskiego


 

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres szeregu zmian w szkolnictwie pielęgniarskim. Pierwszym etapem zmian było sukcesywne i konsekwentne wstrzymanie naboru do liceów medycznych, co w praktyce oznaczało stopniowe przechodzenie na policealny system kształcenia. Równolegle z tymi zmianami prowadzone były prace związane z wydłużeniem cyklu kształcenia w szkole policealnej z 2 do 2,5 lat. Treści kształcenia 2,5 letnich szkół pielęgniarstwa uwzględniały światowe tendencje w zakresie przygotowania pielęgniarek do opieki nad jednostką, rodziną i grupą, zarówno w stanie zdrowia , jak i choroby.

Ostatni rocznik absolwentek Liceum Medycznego opuścił szkołę w roku 1997.

Uroczyste pożegnanie ostatniego rocznika absolwentek Liceum Medycznego

1997 r.

 

Zmiany jakie zachodziły w systemie kształcenia pielęgniarek były niewątpliwie bodźcem do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły. W roku 1993 powstały nowe kierunki medyczne, kształcące techników fizjoterapii i elektroradiologii. Kierunek fizjoterapii cieszył się wśród młodzieży dużą popularnością. Kolejna reorganizacja szkolnictwa medycznego spowodowała, że kształcenie fizjoterapeutów może odbywać się tylko na poziomie licencjackim. Ostatnich absolwentów fizjoterapii pożegnaliśmy więc 9 stycznia 2007 roku. .

 

W 2003 roku uruchomiono kolejne dwa nowe kierunki medyczne kształcące młodzież

w zawodach masażysty i ratownika medycznego, a od 2008 roku w nowym zawodzie jakim jest - opiekun medyczny.

W procesie kształcenia kolejnych pokoleń pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych, szkoła troszczy się nie tylko o kwalifikacje zawodowe, profesjonalizm, ale także o walory etyczno – moralne przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy szkoły i stanowimy

o przyszłości.

 

Uchwałą nr 148/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14.07.2008 r. utworzono Zespół Medycznych Szkół Policealnych, w skład którego weszła Medyczna Szkoła Policealna kształcąca młodzież w systemie stacjonarnym oraz Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych.
Szkoła kształci młodzież i dorosłych w zawodach:

 • Technik masażysta

 • Technik elektroradiolog
 • Ratownik medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Opiekun medyczny
 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekun środowiskowy
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

 

BAZA LOKALOWA SZKOŁY

 

Kształcimy w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

W 2005 roku w ramach EFS pozyskaliśmy fundusze unijne na uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej i elektronicznej bazy biblioteki szkolnej.

Dysponujemy pracowniami:

 • Rentgenoterapii

 • Ratownictwa medycznego
 • Masażu
 • Zabiegów medycznych
 • Kinezyterapii
 • Zabiegów pielęgnacyjnych
 • Kosmetyczną

W ramach realizacji zajęć praktycznych uczniowie i słuchacze korzystają z wiedzy i doświadczenia najlepszych fachowców w poszczególnych dziedzinach. Od wielu lat współpracujemy z:

 • Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
 • Centrum Onkologii w Warszawie
 • Specjalistyczną Jednostką Ratowniczą Straży Pożarnej w Pionkach
 • Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu
 • Radomskim Szpitalem Specjalistycznym
 • Ośrodkiem dla dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Ośrodkiem dla dzieci Niesłyszących
 • Kołem „Pomocna Dłoń” skupiającym dzieci na wózkach inwalidzkich
 • Organizacjami opiekującymi się dziećmi z niedorozwojem umysłowym, z  porażeniem mózgowym, z autyzmem.
 • Przychodniami specjalistycznymi, a obecnie również najlepszymi w   Radomiu salonami kosmetycznymi i pracowniami terapii zajęciowej.
 • Fundacją Urszuli Jaworskiej w zakresie propagowania idei dawstwa szpiku kostnego
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
 • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Od wielu lat młodzież wraz z nauczycielami prowadzą edukację zdrowotną dla uczniów szkół podstawowych, średnich, przedszkolaków, więźniów, nauczycieli, kobiet po amputacji piersi … z zakresu:

 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Profilaktyki raka piersi
 • Profilaktyki raka szyjki macicy
 • Profilaktyki chorób nowotworowych krwi
 • Masażu limfatycznego
 • Kinezyterapii dla kobiet po mastektomii
Dzień Dawcy Krwi
Promocja Zdrowego Stylu Życia
Nauka Samobadania Piersi

Czytanie Bajek Dzieciom

w Oddziale Pediatrii

Marsz Życia i Nadziei

Nauka Pierszej Pomocy

w Przedszkolu

Pokazy Ratownictwa Medycznego w Pionkach

 

 

W długoletniej działalności szkoły możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami, sukcesami, ale przede wszystkim tym, że wykształciliśmy prawie 7 tysięcy absolwentów wyposażonych w nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne.

Są wśród nich zarówno pracownicy naukowi uczelni wyższych jak i politycy, pracownicy ministerstw i organizacji samorządowych. Nasi absolwenci pracują niemalże na całym świecie: w Europie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej a nawet Zambii.

Naszym ogromnym atutem są wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych prze OKE w Warszawie. Wyniki te przez wiele lat są jednymi

z najlepszych w całym okręgu.

Szkoła inspirowała i nadal inspiruje uczniów i słuchaczy do twórczego myślenia, do pogłębiania swojej wiedzy, kształtuje etykę zawodową, opierającą się na zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka oraz służebnej postawy wobec pacjenta. Bogaty ceremoniał szkoły, pamięć o tradycjach narodowych mają na celu wychowanie absolwentów w duchu tolerancji, szacunku dla innych poglądów i postaw. Uznając, że zdrowie człowieka jest głównym czynnikiem determinującym rozwój społeczny, stanowiącym ważny wymiar jakości życia, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wychowują swoich uczniów i słuchaczy

w bezwzględnym poszanowaniu zawodu, jako uprzywilejowanej służby człowiekowi.

I to przesłanie „ Służyć drugiemu człowiekowi” towarzyszące 56 -letniej historii tej szkoły, OBY STAŁO SIĘ DROGĄ DLA PRZYSZŁYCH JEJ DZIEJÓW.

 

Szkoła Dzisiaj

 

Pracownia Masażu Pracownia Kinezyterapii
   
Pracownia Masażu Pracownia RTG
   
Czytelnia Multimedialna Pracownia Komputerowa
   
   

Uczniowie kierunku technik masażysta podczas zajęć praktycznych:

   

Uczniowie kierunku technik elektroradiolog podczas zajęć praktycznych

   

Uczniowie kierunku ratownik medyczny podczas zajęć praktycznych:

   

Uczennice  kierunku technik usług kosmetycznych podczas zajęć

w pracowni kosmetycznej

 

Słuchacze kierunku opiekun medyczny podczas zajęć w pracowni

 

 

 

 

Facebook