Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2 lata w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych, psychicznie chorych, niepełnosprawnych
 • Domach Pomocy Społecznej dla dzieci

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • teoretyczne podstawy opieki
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II - 160 godzin, sem IV - 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej odbywa się pod koniec IV semestru.

 

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook