Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

KURS KWALIFIKACYJNY – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Nauka zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). Kurs trwa 1 rok, tj. 2 semestry, niezależnie od kalendarza roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Nauka jest bezpłatna.

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną) w celu uzyskania świadectwa z kwalifikacji w zawodzie Opiekunka Środowiskowa.

Informacja o zawodzie

Opiekunka środowiskowa przygotowana jest do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej osoby podopiecznej pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu. Uczestniczy w czynnościach tj.:

 • podawanie leków
 • prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • prowadzenie aktywnej formy spędzania czasu;
 • udzielaniu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 • aktywizowania podopiecznych do zwiększania jego samodzielności życiowej.

Miejsca pracy

Opiekunka Środowiskowa może ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach tj.:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej matki
 • Zakłady opiekuńczo – wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Możliwość otworzenia własnej działalności

Zajęcia edukacyjne

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyki zawodowe

Kursy dodatkowych umiejętności

 • Opieka domowa nad przewlekle chorym – 8 godzin
 • Opieka nad osobą z  zaburzonym wydalaniem  – 4 godziny
 • Opieka nad osobą po udarze mózgu -6 godzin
 • Opieka nad osobą z ranami przewlekłymi – 8 godzin
 • Kurs pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom – 16 godzin
 • Kursy językowe zawodowe– 60 godzin
 • Kurs języka migowego – 60 godzin
 • Masaż relaksacyjno-modelujący – 10 godzin
 • Masaż sportowo – klasyczny – 10 godzin

Facebook