Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – OPIEKUN MEDYCZNY

 

 

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). Kurs trwa 1 rok, tj. 2 semestry, niezależnie od kalendarza roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Nauka jest bezpłatna.

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE ( Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

Informacja o zawodzie

Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Miejsca pracy

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy w:

 • placówkach opieki zdrowotnej,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach,
 • sanatoriach,
 • opiece środowiskowej i domowej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

Zajęcia edukacyjne

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyki zawodowe

Kursy dodatkowych umiejętności

 • Wstrzyknięcia podskórne – 15 godzin
 • Opieka domowa nad przewlekle chorym – 8 godzin
 • Opieka nad osobą z  zaburzonym wydalaniem moczu i kału – 4 godziny
 • Opieka nad osobą po udarze mózgu -6 godzin
 • Opieka nad osobą z ranami przewlekłymi – 8 godzin
 • Pacjent onkologiczny – zadania opiekuna – 7 godzin
 • Pacjent ze stomią – zadania opiekuna – 5 godzin
 • Kursy masażu – 10 godzin
 • Kursy językowe zawodowe– 60 godzin
 • Kurs języka migowego – 60 godzin
 

Facebook