Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2 lata w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych, psychicznie chorych, niepełnosprawnych
 • Domach Pomocy Społecznej dla dzieci

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • teoretyczne podstawy opieki
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II - 160 godzin, sem IV - 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej odbywa się pod koniec IV semestru.

 

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK

Facebook